Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

Przewodnicząca komisji rekrutacjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 7 "Kasztanowy Zakątek" w Białymstoku, podaje do wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych. Informujemy, że do dnia 29 marca 2021, Rodzice zobowiązani są podpisać oświadczenie woli. Można tego dokonać bezpośrednio w przedszkolu, lub poprzez system rekruacji.

Katarzyna Petelczyc

 

listy zakwalifikowanych 1

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją prosimy Rodziców o wypełnienie deklaracji kontynuacji, dostępnej u nauczycielek w grupie. Deklarację nalezy złożyć do 16 lutego 2021.

lista przyjętych

  Rekrutacja  do przedszkoli  na rok szkolny 2021/2022  rozpocznie  się  24 lutego 2021r.  Wnioski można składać do 5 marca 2021r.

          Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przeszkoli dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Poniżej umieszczamy link do terminarzu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do PS 7 "Kasztanowy Zakątek", tzw. kryteria ustawowe

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe tzw. kryteria ustawowe (lit. a - g) Mają one jednakową wartość – 100 punktów.

DEFINICJA KRYTERIUM

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM

FORMA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIANIE KRYTERIUM

a)      wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

b)      niepełnosprawność kandydata

c)       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu

oraz

-oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu
z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.)

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

     

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do PS 7 "Kasztanowy Zakątek", tzw. kryteria samorządowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe, określone poniżej.

Definicja kryterium

Dokument potwierdzający spełniane kryterium

Liczba punktów

dziecko 6 – letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2014r. ) lub dziecko 7– letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym (urodzone w 2013 r.) lub dziecko 5– letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (urodzone w 2014 r.), któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

25

 pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

oświadczenie rodzica/-ów, tj. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Białystok określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

  zatrudnienie - zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,
  • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – aktualny (nie starszy,niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
  • pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym

  12

  rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym 2020/2021 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

  oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, a w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu - oświadczenie rodzica, tj. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Białystok określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

  6

  pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  2

  wiek kandydata - w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

  wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  1