Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

Procedura COVID-19 dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa obowiązująca
w Przedszkolu Samorządowym nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku

Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.


Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze nt.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9 (Dz.U.z2020r.,poz. 1389 ze zm.).
 • Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolach Miasta Białegostoku od 1 września 2020r.

WARIANT A – KSZTAŁCENIE STACJONARNE

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola Samorządowego nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 • Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia COVID-19.
 • Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 • 2. ORGANIZACJA
 • Przedszkole Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku będzie otwarte od 6:00 do 17.00.
 • Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu jest zgodna z ramowym planem dnia.
 • W każdej grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz w sytuacji gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 • Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych i zabawek z domu do przedszkola. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie, dezynfekcję zabawki.
 • Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
 • Każda grupa dzieci w godzinach pracy oddziału przebywa w wyznaczonej sali. Poza godzinami pracy oddziału, przedszkole sprawuje opiekę w grupach dyżurnych (łączonych).
 • Zaleca się organizację leżakowania/odpoczynku z zachowaniem zasad higieny. Wskazane jest pranie pościeli raz w tygodniu. Leżaki są czyszczone parownicą każdego dnia.
 • Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • W przypadku wyjść poza teren przedszkola, na terenie Miasta Białystok (spacer, wycieczka, teatr, kino, muzeum, itp.) zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 • Zebrania nauczycieli z rodzicami/opiekunami powinny być zaplanowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 • Na terenie budynku przedszkola jest utworzone izolatorium.
 • W każdej grupie przedszkolnej znajduje się termometr bezdotykowy.
 • Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).
 • Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
 • Dzieci wychodzą na plac zabaw rotacyjnie, aby grupy się nie stykały.
 • Posiłki są przygotowywane z zachowaniem wszystkich procedur HACCP i wytycznych GIS.
 • Dzieci spożywają posiłki w sali; przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 • W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in.
 • Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 • Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.
 • 3. PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA
 • Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 6:00 - 8:30. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych, w drodze do i z przedszkola rodzice /opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Dzieci mogą być odbierane przez jednego rodzica/ opiekuna, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbiór Dziecka przez upoważnione osoby.
 • Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac przedszkolny.
 • Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowa lub dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola).
 • Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Dzieci odbierane są przez rodzica do godz. 17:00. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia szatni, sal i dezynfekowane wszystkie klamki, poręcze oraz inne powierzchnie.
 • 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW
 • Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 • Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami.
 • Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi przedszkola.
 • Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 • Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 • Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 • Po wejściu do budynku przedszkola bezwzględnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 • Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
 • 5. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 • Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.
 • Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 • Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 • Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 6. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.
 • W przypadku korzystania z urządzeń terenowych, zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia COVID 19 u dziecka/ pracownika:
  • Jeżeli u dziecka/pracownika przebywającego w przedszkolu wystąpią niepokojące objawy typu: - podwyższona temperatura, kaszel, duszności należy niezwłocznie powiadomić rodziców (w przypadku Dziecka) oraz odizolować dziecko /pracownika w miejscu do tego przygotowanym (izolatorium)
  • o podejrzeniu zakażenia dyrektor powinien powiadomić Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Białymstoku Tel 857325236 lub 222500115 oraz Organ prowadzący przedszkole Departament Edukacji Tel: 858696330
  • wszelkie działania podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z PSSE i organem prowadzącym.
  • w przypadku potwierdzonego zakażenia COVID 19 na terenie przedszkola powinny zostać zastosowane zalecenia PSSE dostępne na str. https://www.gov.pl/web/koronawirus odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  • 6. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 • Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) lub myją ręce zgodnie z instrukcją.
 • Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.
 • Pracownicy pedagogiczni pracują wg zatwierdzonego przez Organ prowadzący Arkusza organizacji pracy, ponadto:
 • wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;
 • instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce);
 • przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw;
 • organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą;
 • unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;
 • często/co godzinę/ wietrzą sale;
 • Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźna oddziałowa:
 • usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki;
 • wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 1,5m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i in.. (wg karty dezynfekcji– załącznik nr 1)
 • dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19.
 • czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej 1 raz na dobę.
 • czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19.

7. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

 • przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • wykonują zadania, utrzymując odległość 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy;
 • stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki);
 • utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 • po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni; (wg karty dezynfekcji– załącznik nr 1)
 • dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców; dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami;
 • intendentka dba o czystość magazynu spożywczego; wstęp do magazynu ma tylko intendentka;
 • personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, woźnymi i osobami wspierającymi nauczyciela.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.
 • Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.

WARIANT B – MIESZANA FORMA KSZTAŁCENIA (HYBRYDOWA)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy lub całego przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie czy w przedszkolu. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

WARIANT C – KSZTAŁCENIE ZDALNE

Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całym przedszkolu kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach i placówkach na terenie kraju.

Załączniki:

 • Karta kontroli dezynfekcji
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Szanowny Rodzicu,

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, uruchomieniem całego procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego w naszym przedszkolu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwracamy się o uzupełnienie poniższej ankiety dot. COVID-19 – zgodnie z Procedurą obowiązującą w naszym przedszkolu.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wystąpieniu w miejscu pobytu dziecka sytuacji, w których mogło dojść do zakażenia zarówno dziecka, jak i osób przebywających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wirusem COVID-19.

Dla bezpiecznej realizacji zadań placówki, niezbędne jest złożenie (poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na ostatniej stronie) poniższych oświadczeń i dostarczenie ankiety w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu

□ Zapoznałam(em) się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w trakcie stanu epidemii COVID-19, obowiązujące w przedszkolu nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

□ Oświadczam, że w związku z ubieganiem się o przyjęcie do przedszkola mojego syna/córki ……………………………………………………………, legitymującego się numerem PESEL: ……………………………………… ani moje dziecko ani żaden
z domowników nie wykazuje oznak choroby, nie jest objęty kwarantanną/nadzorem sanitarnym, nie podlega hospitalizacji z powodu COVID-19, ani nie jest mi wiadome, aby którakolwiek z tych osób miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź hospitalizowaną z powodu COVID-19.

□ Oświadczam, że ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły
z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

□ Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola, po powiadomieniu mnie
o występowaniu u niego objawów chorobowych.

□ Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola, po powiadomieniu mnie
o wystąpieniu w placówce zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

□ Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, jeżeli jego temperatura, zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej określonej w procedurze bezpieczeństwa placówki (powyżej 37°C).

□ Powzięłam(ąłem) informacje, że ze względów bezpieczeństwa nie zostanę wpuszczona(y) na teren placówki. Dziecko będzie odbierane przy wejściu przez pracownika przedszkola.

□ Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przed przyjęciem go do placówki oraz w trakcie jego przebywania w przedszkolu.

□Oświadczam, że jestem świadoma(y) potencjalnego zagrożenia zakażeniem dziecka wirusem COVID-19 na terenie przedszkola.

□ Oświadczam, że zostałam(em) poinformowany o możliwości wyłączenia funkcjonowania przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w placówce.

□ Oświadczam że przejmuję pełną odpowiedzialność za osoby upoważnione do odbioru
i przyprowadzania mojego dziecka. Oświadczam, że nie są one chore, nie mają objawów chorobowych, nie są objęte kwarantanną, ani osoby mieszkające z nimi.

□ Oświadczam, że zapoznałam(em) się z godzinami schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domów. Zobowiązuję się do przestrzegania tego harmonogramu.

□ Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki o każdej zmianie dot. treści powyższych oświadczeń.

□ Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600), mówiące o tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, każdy, kto zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Białystok, dn.…………………………….   ………………………………………..….………….. ……………………………………………………………

                                            data                                             Podpis matki dziecka                                              Podpis ojca dziecka

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola.

Koncepcja Pracy przedszkola na lata 2018 - 2021

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z treścią znowelizowanego, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, statutu przedszkola.

Statut przedszkola